21 maja 2018

Zarządzenie Nr 51/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty

w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju   i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911)  zarządza  się, co następuje:

§ 1. Ustala się dla Kuratorium Oświaty w Białymstoku opis przyjętych zasad rachunkowości, który zawiera:

 1. ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
 2. metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia;
 3. sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia,
  w tym:

  1. zakładowy plan kont, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia,
  2. wykaz kont ksiąg pomocniczych, stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia,
  3. wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach, stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia,
  4. opis systemu przetwarzania danych systemu informacyjnego, stanowiący załącznik nr 7 do zarządzenia;
 4. system służący ochronie danych, w tym: dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów, stanowiący załącznik nr 8 do zarządzenia;
 5. instrukcję obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, stanowiącą   załącznik nr 9 do zarządzenia;
 6. zasady ewidencji budżetu zadaniowego, stanowiące  załącznik nr 10 do zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku do zapoznania się i stosowania przyjętych zasad rachunkowości .

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 92/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.