1 lutego 2021

Zarządzenie Nr 5/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U.z 2020 r. poz. 265) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w następującym składzie:

 1. Beata Pietruszka
  • Podlaski Kurator Oświaty, przewodnicząca Komisji,
 2. Krzysztof Sochoń
  • dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego, członek Komisji,
 3. Monika Rękawek
  • radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej, członek Komisji,
 4. Bożena Biełous
  • specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji,
 5. Grzegorz Jaworowski
  • główny specjalista do spraw informatycznych w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji, ( w części dotyczącej sprawdzianu umiejętności komputerowych).

§ 2

Do zadań Komisji należy:

 1. dokonanie wstępnej selekcji  złożonych ofert polegającej na analizie, czy kandydatki złożyły wymagane dokumenty i czy spełniają wszystkie wymogi niezbędne zamieszczone w ogłoszeniu,
 2. przeprowadzenie w dniu  3 lutego 2021 r. testu wiedzy ze znajomości przepisów prawa oświatowego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej i dokonanie jego sprawdzenia,
 3. przeprowadzenie w dniu 3 lutego 2021 r. rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatkami wyłonionymi do II etapu oraz dokonanie sprawdzenia umiejętności komputerowych.

§ 3

Komisja sporządzi protokół z przebiegu prac Komisji oraz przedstawi kandydatkę do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.