9 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 5/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na wolne stanowisko pracy wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zarządzenie Nr 5/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na wolne stanowisko pracy wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1559 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku w następującym składzie:

  1. Elżbieta Kamińska – Wicekurator Oświaty, przewodnicząca Komisji,
  2. Witold Gronostajski – dyrektor Delegatury w Łomży, członek Komisji,
  3. Jolanta Jurgiel – dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, członek Komisji,
  4. Monika Rękawek – radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej, członek Komisji,
  5. Bożena Biełous – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji,
  6. Grzegorz Jaworowski – główny specjalista ds. informatycznych w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji w części dotyczącej sprawdzenia umiejętności komputerowych.

§ 2

Do zadań Komisji należy:

  1. dokonanie wstępnej selekcji złożonej oferty polegającej na analizie, czy kandydatki kandydaci złożyli wymagane dokumenty i czy spełniają wszystkie wymogi niezbędne zamieszczone w ogłoszeniu,
  2. przeprowadzenie w dniu 16 stycznia 2020 r. testu wiedzy ze znajomości przepisów prawa oświatowego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej i dokonanie jego sprawdzenia,
  3. przeprowadzenie w dniu 16 stycznia 2020 r. rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatką lub kandydatem.

§ 3

Komisja sporządzi protokół z przebiegu prac Komisji oraz przedstawi do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty propozycję zatrudnienia kandydatki lub kandydata.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.