12 kwietnia 2017

Zarządzenie Nr 48/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 roku

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 w województwie podlaskim do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych

Na podstawie § 204 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.60), zarządza się, co następuje:

§ 1

Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 w województwie podlaskim:

  1. do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I branżowej szkoły I stopnia – stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;
  2. na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych – stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
  3. do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

zalacznik-nr-1-1
Data: 2021-07-21, rozmiar: 124 KB
zalacznik-nr-2-1
Data: 2021-07-21, rozmiar: 121 KB
zalacznik-nr-3 (2)
Data: 2021-07-21, rozmiar: 122 KB