27 czerwca 2024

Zarządzenie nr 48/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie powołania komisji ds. nagród Ministra Edukacji

Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. z 2023 r., poz. 1258) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję ds. nagród Ministra Edukacji, zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie:

 1. Beata Laskowska – przewodnicząca, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 2. Barbara Irena Kaźmierczak – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 3. Małgorzata Bazyluk – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 4. Renata Grzybowska-Pawlak – członek przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 5. Barbara Szutko – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 6. Agnieszka Zielenkiewicz – członek, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
 7. Jarosław Kałmucki – członek, przedstawiciel ZNP,
 8. Agnieszka Błaszczak – członek, przedstawiciel Forum Związków Zawodowych.

§ 2 

Zadaniem Komisji jest zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji, sporządzonych prawidłowo pod względem formalnym. 

§ 3

 1. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący. Komisja przystępuje do opiniowania wniosków, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 2/3 jej członków.
 2. Członkowie Komisji zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz zachowania w tajemnicy wszystkich danych, do których mają dostęp w związku z pracą Komisji.
 3. Komisja pracuje w oparciu o zarządzenie nr 37/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie opiniowania przez komisję wniosków o nagrody Ministra Edukacji oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty zmienione zarządzeniem nr 46/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r. 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.