6 kwietnia 2017

Zarządzenie Nr 47/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 marca 2017 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018, w województwie podlaskim

Na podstawie art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3, w związku z art. 298 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.60) oraz w związku z art. 20 m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.  z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1

W zarządzeniu nr 20/2017 Podlaskiego Kuratora Oświatyz dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018, w województwie podlaskim wprowadza się następujące zmiany:

  • Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  • Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Załącznik nr 1
Data: 2017-04-06, rozmiar: 111 KB
Załącznik nr 2
Data: 2017-04-06, rozmiar: 131 KB