2 lipca 2024

Zarządzenie nr 47/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie organizacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 39/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 1036) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dla uczniów szkół podstawowych w województwie podlaskim organizuje się w roku szkolnym 2024/2025:

 1. Wojewódzki Konkurs z Biologii
 2. Wojewódzki Konkurs z Chemii
 3. Wojewódzki Konkurs z Fizyki
 4. Wojewódzki Konkurs z Geografii
 5. Wojewódzki Konkurs z Historii
 6. Wojewódzki Konkurs z Informatyki
 7. Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego
 8. Wojewódzki Konkurs z Języka Białoruskiego
 9. Wojewódzki Konkurs z Języka Francuskiego
 10. Wojewódzki Konkurs z Języka Niemieckiego
 11. Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego
 12. Wojewódzki Konkurs z Języka Rosyjskiego
 13. Wojewódzki Konkurs z Matematyki.

§ 2. Podlaski Kurator Oświaty może zlecić przeprowadzenie konkursów wymienionych w § 1 pkt 6, pkt 8, pkt 9 podmiotom prowadzącym działalność edukacyjną w zakresie odpowiadającym danemu rodzajowi konkursu.

§ 3. Zgłoszenia do konkursów przedmiotowych będą przyjmowane drogą elektroniczną
za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej https://konkursy.kuratorium.bialystok.pl w terminach:

 1. do 9 września 2024 r. rejestracja szkoły
 2. do 16 września 2024 r. zgłoszenie nauczycieli do prac w komisjach konkursowych oraz szkół na siedziby komisji rejonowych
 3. do 30 września 2024 r. zgłoszenie uczniów do udziału w konkursach.

§ 4. Szczegółowe zasady organizacji konkursów dla uczniów szkół podstawowych określą regulaminy poszczególnych konkursów, które zostaną umieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku do dnia 30 września 2024 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.