27 czerwca 2024

Zarządzenie nr 46/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opiniowania przez komisję wniosków o nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 39/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku  zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Podlaskiego Kuratora Oświaty Nr 37/2021 z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie opiniowania przez komisję wniosków o nagrody Ministra Edukacji i Nauki i Podlaskiego Kuratora Oświaty, użyte w różnej liczbie i przypadku wyrazy „Minister Edukacji i Nauki” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „Minister Edukacji”.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.