16 czerwca 2021

Zarządzenie Nr 46/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do spraw nagród Ministra Edukacji i Nauki

Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. Nr 131, poz. 1078 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję ds. nagród Ministra Edukacji i Nauki, zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie:

  1. Barbara Buraczewska – przewodnicząca, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
  2. Bożena Obuchowska – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
  3. Franciszek Górski – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
  4. Krzysztof Sochoń – członek przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
  5. Witold Gronostajski – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
  6. Agnieszka Zielenkiewicz – członek, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
  7. Jarosław Kałmucki – członek, przedstawiciel ZNP,
  8. Paweł Garley – członek, przedstawiciel Forum Związków Zawodowych.

§ 2

Zadaniem Komisji jest zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji i Nauki, sporządzonych prawidłowo pod względem formalnym.

§ 3

  1. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący. Komisja przystępuje do opiniowania wniosków,  jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 2/3 jej członków.
  2. Członkowie Komisji zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz zachowania w tajemnicy wszystkich danych, do których mają dostęp w  związku z pracą Komisji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.