3 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 46/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu akredytacyjnego do spraw oceny działalności Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku

Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018  r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół akredytacyjny do spraw oceny działalności Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku w składzie:

  1. Tadeusz Andrzej Mosiek, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty – przewodniczący Zespołu,
  2. Ewa Piotrowska-Lipska, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty – członek Zespołu,
  3. Dorota Kondratiuk, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach, posiadający stopień nauczyciela dyplomowanego – członek Zespołu,
  4. Grażyna Łaniewska, nauczyciel dyplomowany posiadający udokumentowany dorobek zawodowy w zakresie doskonalenia nauczycieli – członek Zespołu.

§ 2. Zadaniem Zespołu jest dokonanie oceny spełniania przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku warunków wymaganych do przyznania akredytacji placówce doskonalenia nauczycieli.

§ 3. Zespół akredytacyjny pracuje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 roku w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.