26 marca 2018

Zarządzenie nr 46/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu komisji konkursowej

do oceny i wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na wspieranie lub ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w województwie podlaskim

 Na podstawie § 25 ust. 1 pkt.1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, załącznik do Zarządzenia nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty w dnia 5 września 2017r. zarządza się co następuje:

 § 1.

ustala się Regulamin komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na wspieranie lub ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w województwie podlaskim, stanowiący Załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.