25 maja 2023

Zarządzenie Nr 45/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia relacji zgłoszonych w ramach „Dnia Nowych Technologii w Edukacji” w roku 2023

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia relacji zgłoszonych w ramach „Dnia Nowych Technologii w Edukacji” w roku 2023

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty oraz § 5 ust. 5, 6 i 7 Regulaminu „Dnia Nowych Technologii w Edukacji” w 2023 roku oraz „Konkursu na najciekawszą relację z Dnia Nowych Technologii w Edukacji” zarządza się, co następuje:

§1.

Powołuje się zespół do oceny relacji zgłoszonych w ramach „Dnia Nowych Technologii w Edukacji”, w następującym składzie:

1.      Marek Krzysztof Brzozowski – przewodniczący zespołu – wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji,

2.      Krzysztof Sochoń – członek zespołu,

§2.

Zadaniem zespołu jest ocenienie przesłanych Relacji, według kryteriów zawartych w regulaminie, wyłonienie laureatów, a następnie przesłanie informacji o wyłonionych laureatach do Ministra Edukacji i Nauki.

§3.

Posiedzenie zespołu oceniającego odbędzie się w dniu 2 czerwca 2023 roku w siedzibie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.