22 maja 2023

Zarządzenie nr 44 /2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2023 letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 900) oraz art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571), zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję konkursową do oceny i wyboru ofert w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 26 kwietnia 2023 r. na wspieranie wykonania zadań publicznych
w zakresie organizacji w roku 2023 letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej
z terenu województwa podlaskiego, w następującym składzie:

1)      Wioletta Kowieska – przewodnicząca – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty,

2)      Halina Popławska – członek – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty,

3)      Anna Sidorowicz – członek – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty,

4)      Karina Anna Smaka – członek – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty,

5)      Magdalena Kozłowska – członek – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty,

6)      Katarzyna Wensław – członek – przedstawiciel UKS „Basket 47”.

§ 2

1. Komisja rozpocznie pracę w dniu 19 maja 2023 r.

2. Komisja będzie pracować w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z dnia 27 kwietnia 2023 r., Regulamin Komisji Konkursowej do oceny i wyboru ofert
w otwartych konkursach ofert na powierzenie lub na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
w województwie podlaskim oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 3

Do zadań komisji należy:

1)      otwarcie ofert oraz poświadczenie złożenia oferty,

2)      dokonanie oceny złożonych ofert i wskazanie ofert najkorzystniejszych,

3)      sporządzenie protokołu i przedłożenie go do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 4

Komisja odrzuca ofertę w przypadku niespełnienia przez organizatora wypoczynku wymogów formalnych określonych w ustawie oraz w ogłoszeniu.

§ 5

W przypadku uchylenia się od podpisania umowy przez organizatora wypoczynku, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Komisja dokona ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert uznanych za ważne.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.