28 maja 2020

Zarządzenie Nr 44/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Uzgodnieniowego do spraw podziału środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1352 z póżn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 3/2011 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 05 stycznia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Uzgodnieniowego do spraw podziału środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych[1] wprowadza się następujące zmiany:

  1. Ze składu Zespołu Uzgodnieniowego do spraw podziału środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych odwołuje się Panią Elżbietę Kamińską – członka Zespołu, przedstawiciela NSZZ Solidarność.
  2. Do składu Zespołu Uzgodnieniowego do spraw podziału środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powołuje się Panią Ewę Dmowską – członka Zespołu, przedstawiciela NSZZ Solidarność.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem nr 14/11 z dnia 8 lutego 2011r., zarządzeniem nr 95/2013 z dnia 25 listopada 2013 r., zarządzeniem nr 14/2015  z dnia 9 marca 2015 r. oraz zarządzeniem nr 31/2018 z dnia 2 marca 2018 r.