16 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 44/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie zorganizowania w 2019 roku letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688), zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję konkursową do oceny i wyboru ofert w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 25 marca 2019 r. na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie zorganizowania w 2019 r. letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego, w następującym składzie:

 • Anna Sidorowicz – przewodnicząca – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty;
 • Halina Popławska – członek – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty;
 • Barbara Gradkowska– członek – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty;
 • Joanna Strankowska – członek – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty;
 • Magdalena Kozłowska – członek – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty;
 • Marta Chomaniuk -członek – przedstawiciel Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS.

§ 2

 1. Komisja rozpocznie pracę w dniu 17 kwietnia 2019 r.
 2. Komisja będzie pracować w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688), Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z dnia 25 marca 2019 r., Regulamin komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na wspieranie lub ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w województwie podlaskim oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 3

 Do zadań komisji należy:

 • otwarcie ofert oraz poświadczenie złożenia oferty,
 • dokonanie oceny złożonych ofert i wskazanie ofert najkorzystniejszych,
 • sporządzenie protokołu i przedłożenie go do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

 § 4

 Komisja odrzuca ofertę w przypadku niespełnienia przez organizatora wypoczynku wymogów formalnych określonych w ustawie oraz w ogłoszeniu.

§ 5

 W przypadku uchylenia się od podpisania umowy przez organizatora wypoczynku, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Komisja dokona ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert uznanych za ważne.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.