22 marca 2018

Zarządzenie Nr 44/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 marca 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie Programu zarządzania zasobami ludzkimi w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. zarządza się co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Nr 47/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 maja 2013 r., zmienionego zarządzeniem Nr 87/2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 grudnia 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 73/2016 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 października 2016 r. w sprawie Programu zarządzania zasobami ludzkimi w Kuratorium Oświaty w Białymstoku wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt. 2 trzeci akapit otrzymuje brzmienie:
„Misją Kuratorium Oświaty w Białymstoku jest wykonywanie zadań i kompetencji w zakresie oświaty określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

2) w pkt 3.1. ppkt 1-2 otrzymują brzmienie:

„1.W Kuratorium funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

 1. Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych;
 2. Wydział Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów;
 3. Wydział Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Kształcenia Specjalnego;
 4. Wydział Kadr i Organizacji;
 5. Wydział Finansowo-Księgowy;
 6. Zespół Obsługi Prawnej;
 7. Zespół ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych;
 8. Delegatura w Łomży;
 9. Delegatura w Suwałkach.

2 W Kuratorium utworzone są następujące stanowiska kierownicze:

 1. Dyrektora Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych;
 2. Dyrektora Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów;
 3. Dyrektora Wydziału Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Kształcenia Specjalnego;
 4. Dyrektora Delegatury w Łomży;
 5. Dyrektora Delegatury w Suwałkach,
 6. Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji;
 7. Głównego Księgowego.”

3) pkt 3.2. otrzymuje brzmienie:

„3.2. Funkcjonujące regulacje w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

W Kuratorium Oświaty w Białymstoku poszczególne wybrane płaszczyzny zarządzania zasobami ludzkimi są obecnie regulowane m.in. poprzez ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, decyzje.

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889
  z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1144),
 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz.125 z późn. zm.),
 4. Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 roku w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M. P. Nr 5 poz. 61 z późn. zm.),
 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej (Dz. U.
  z 2016 r. poz. 470),
 6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej (Dz. U.
  z 2015 r. poz. 960),
 7. Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 roku w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M. P. Nr 93 poz. 953).

Przepisy wewnętrzne:

 1. Procedura naboru na wolne stanowiska pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Zarządzenie Nr 82/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 października 2013r., zmienione Zarządzeniem Nr 6/2014 Podlaskiego Kuratora Oświaty z  21 stycznia 2014 r. oraz Zarządzeniem Nr 10/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty  z  15 stycznia 2018 r.,
 2. Procedura przeprowadzania służby przygotowawczej w Kuratorium Oświaty
  w Białymstoku, Zarządzenie Nr 29/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 marca 2018r.,
 3. Procedura dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej
  w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Zarządzenie Nr 82/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 października 2017 r.,
 4. Tabela płacowa w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Zarządzenie Nr 119/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 grudnia 2017 r.
 5. Procedura w sprawie polityki szkoleniowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Zarządzenie Nr 82/2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 11.12.2015 r.
 6. Procedura tworzenia indywidualnego programu rozwoju zawodowego (IPRZ) członka korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Zarządzenie Nr 32/2013 r. z dnia  19.03.2013r.,
 7. Procedura przyznawania nagród pracownikom Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Zarządzenie Nr 81/10 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 września 2010r. oraz Zarządzenie zmieniające Nr 82/10 z dnia 10 września 2010r.,
 8. Wewnętrzna procedura antymobbingowa, Zarządzenie Nr 46/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 maja 2013r.”

4) pkt 9.2. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„9.2. Ocena okresowa członka korpusu służby cywilnej.

Regulacje prawne w przedmiotowym zakresie zawarte są w szczególności w art. 81 i 83  ustawy z dnia 21.11.2008r. o służbie cywilnej oraz rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej (Dz. U. z  2016 r.  poz. 470).”

5) w pkt 10 w zdaniu pierwszym wyrazy  „Wydział Organizacyjny” zastępuje się wyrazami „Wydział Kadr i Organizacji”

6) w pkt 12 w zdaniu drugim wyrazy  „Wydział Organizacyjny” zastępuje się wyrazami „Wydział Kadr i Organizacji”.

§ 2.

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.