28 marca 2017

Zarządzenie Nr 43/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 marca 2017r.

w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego w Delegaturze w Suwałkach  Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz  § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 57/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 lipca 2013 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 55/2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 września 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 37/2016 z dnia 4 maja 2016 zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję Komisję likwidacyjną składników rzeczowych majątku ruchomego w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku, zwaną dalej „Komisją” w składzie:

  1. Edyta Budzińska – Przewodnicząca Komisji,
  2. Elżbieta Słowikowska – Członek Komisji,
  3. Andrzej Raczyło – Członek Komisji,
  4. Grzegorz Jaworowski – Członek Komisji.

§2.

Komisja dokona zniszczenia sprzętu zakwalifikowanego do likwidacji na podstawie akceptacji p.o. Dyrektora Delegatury w Suwałkach.

§3.

Z czynności zniszczenia Komisja sporządza protokół, który przedstawi do akceptacji p.o. Dyrektora Delegatury w Suwałkach. Po uzyskaniu akceptacji przewodniczący przekazuje protokół likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty celem zatwierdzenia.

§4

Ustalam regulamin pracy Komisji stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§5.

Wykonanie zarządzenia powierzam p.o. Dyrektora Delegatury w Suwałkach.

§6.

Przewodniczący Komisji ponosi odpowiedzialność za terminową i prawidłową pracę Komisji

§7.

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.