26 maja 2020

Zarządzenie Nr 43/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 w województwie podlaskim na semestr pierwszy klas I publicznych dwuletnich branżowych szkół II stopnia, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na semestr pierwszy klasy I publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych

Na podstawie § 11b ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Określa się nowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 w województwie podlaskim dla kandydatów do szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 września 2020 r.:

  1. na semestr pierwszy klas I publicznych dwuletnich branżowych szkół II stopnia – stanowiący Załącznik nr 1 do zarządzenia;
  2. na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych – stanowiący Załącznik nr 2 do zarządzenia;
  3. na semestr pierwszy klasy I publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – stanowiący Załącznik nr 3 do zarządzenia;
    oraz
  4. do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych – stanowiący Załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2

W zakresie publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół dla dorosłych, dla których terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy w postępowaniu uzupełniającym przypadają do końca sierpnia 2020 r. traci moc Zarządzenie nr 12/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 w województwie podlaskim do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych i oddziałów przygotowania wojskowego w publicznych czteroletnich liceach ogólnokształcących i publicznych pięcioletnich technikach, a także na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki

Załącznik nr 1
Data: 2020-05-26, rozmiar: 48 KB
Załącznik nr 2
Data: 2020-05-26, rozmiar: 45 KB
Załącznik nr 3
Data: 2020-05-26, rozmiar: 43 KB
Załącznik nr 4
Data: 2020-05-26, rozmiar: 44 KB