9 stycznia 2018

ZARZĄDZENIE NR 4/2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie powołania rejonowych komisji Ponadwojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej dla uczniów dotychczasowych gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018

ZARZĄDZENIE NR 4/2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie powołania rejonowych komisji Ponadwojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej dla uczniów dotychczasowych gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję rejonowe komisje Ponadwojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej dla uczniów dotychczasowych gimnazjów w następującym składzie:

Lp. Nazwa Konkursu Numer rejonu Funkcja Imię i nazwisko nauczyciela Szkoła
1 Ponadwojewódzki Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej 1 przewodniczący Małgorzata Sokół Publiczne Gimnazjum nr 7 im. ks. Stanisława Konarskiego w Białymstoku

X Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

2 Ponadwojewódzki Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej 1 członek Barbara Kuczyńska Publiczne Gimnazjum nr 7 im. ks. Stanisława Konarskiego w Białymstoku

X Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

3 Ponadwojewódzki Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej 1 członek Violetta Jankowska Publiczne Gimnazjum nr 7 im. ks. Stanisława Konarskiego w Białymstoku

X Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

4 Ponadwojewódzki Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej 1 członek Ewa Charkiewicz Publiczne Gimnazjum nr 7 im. ks. Stanisława Konarskiego w Białymstoku

X Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

5 Ponadwojewódzki Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej 2 przewodniczący Katarzyna Lipska Publiczne Gimnazjum nr 6 im. T. Kościuszki w Łomży
6 Ponadwojewódzki Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej 2 członek Adam Chojnowski Publiczne Gimnazjum nr 6 im. T. Kościuszki w Łomży
7 Ponadwojewódzki Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej 2 członek Magdalena Wasik Publiczne Gimnazjum nr 6 im. T. Kościuszki w Łomży
8 Ponadwojewódzki Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej 3 przewodniczący Agnieszka Szyłak Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
9 Ponadwojewódzki Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej 3 członek Małgorzata Wójtowicz Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
10 Ponadwojewódzki Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej 3 członek Jolanta Orzechowska Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

§ 2. Zadania rejonowych komisji wojewódzkich konkursów przedmiotowych są określone w regulaminach poszczególnych konkursów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2017/2018.