26 maja 2021

Zarządzenie Nr 42/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmiany Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) oraz § 20 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 68/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021 w Załączniku do zarządzenia w części KIERUNKI  REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

7. Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.