10 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 42/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II” w roku szkolnym 2018/2019

Na podstawie § 9 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.), w związku § 8 ust. 2 Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II”,  zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Wojewódzką Komisję Konkursową Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II” w składzie:

  1. dr Wojciech Kotarski – dyrektor Wydziału Nauczania Kurii Diecezjalnej w Ełku – przewodniczący Komisji,
  2. dr Bogdan Skłodowski – dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej – zastępca przewodniczącego Komisji,
  3. dr Elżbieta Młyńska – Archidiecezjalny Wizytator Katechetów Świeckich i Zakonnych,
  4. Franciszek Górski – dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  5. Piotr Górski – przewodniczący Zarządu Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II,
  6. Jolanta Wróblewska -Chorzewska – starszy wizytator Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  7. Ewa Piotrowska-Lipska – wizytator Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  8. Bożena Chomicka – starszy wizytator Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  9. Ewa Dmowska – wizytator Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 2.

Zadaniem Wojewódzkiej Komisji Konkursowej jest przeprowadzenie stopnia wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II” zgodnie z § 10 regulaminu dotyczącego w/w stopnia i wyłonienie 5 laureatów, którzy wezmą udział w stopniu ogólnopolskim Konkursu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2018/2019.