28 marca 2017

Zarządzenie Nr 42 /2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 marca 2017 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018, w województwie podlaskim

Na podstawie art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3, w związku z art. 298 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.60) oraz w związku z art. 20 m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 20/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018, w województwie podlaskim wprowadza się następujące zmiany:

1) podstawa prawna Zarządzenia Nr 20/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2017 roku otrzymuje brzmienie:
„Na podstawie art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art.165 ust. 3, w związku z art. 298 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.60) oraz w związku z art. 20 m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:”.

2) § 3 Zarządzenia Nr 20/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Ustala się wykaz ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 20d ustawy systemie oświaty – stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia”.

3) tytuł Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2017 roku otrzymuje brzmienie:
„Wykaz ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 20d ustawy o systemie oświaty”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.