25 maja 2021

Zarządzenie Nr 41/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 maja 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach Modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019–2023

Na podstawie art. 51 ust. 1, pkt. 5 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020, poz. 910 z późn. zm.), § 7 i 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2019r., poz. 267) oraz §2 pkt 2 Porozumienia z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania określonego w Module 3 programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r., zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim Panem Bohdanem Paszkowskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty Panią Beatą Pietruszką, postanawia się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 39/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach Modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019–2023 wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  2. Agata Łapińska – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.