19 marca 2018

Zarządzenie Nr 40/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 marca 2018 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego w gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
w składzie:

przewodniczący – Hanna Marek, Kuratorium Oświaty w Białymstoku
członkowie:

1. Dorota Burel Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku
2. Elżbieta Chmielewska-Ryś Szkoła Podstawowa Nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
3. Ewa Szutkiewicz Publiczne Gimnazjum nr 8 w Białymstoku
4. Ewa Zawadzka Szkoła Podstawowa nr 42 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku

§2.

Zadaniem Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej jest rozpatrzenie odwołań od wyników stopnia wojewódzkiego konkursu i poinformowanie wnoszącego odwołanie o wyniku pracy Komisji.

§3.

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej wydane na skutek odwołania jest ostateczne.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2017/2018.