15 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 38/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu, którego zadaniem jest dokonanie oceny wniosków złożonych o udzielenie wsparcia finansowego w 2020 r. w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Działając na podstawie § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. poz. 2324), w związku z § 1 ust. 2 pkt 3 Porozumienia z dnia 10 listopada 2015 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół do dokonania oceny wniosków organów prowadzących szkoły lub biblioteki pedagogiczne o udzielenie wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, zwany dalej ,,Zespołem’’, w następującym składzie:

  1. Pani Ewa Piotrowska-Lipska, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty – przewodniczący Zespołu;
  2. Pan Tadeusz Andrzej Mosiek, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty – członek Zespołu;
  3. Pani Bernadeta Tomczuk, przedstawiciel Wojewody Podlaskiego – członek Zespołu;
  4. Pani Emilia Budźko, przedstawiciel Wojewody Podlaskiego – członek Zespołu.

§ 2. Warunki pracy Zespołu zapewnia Podlaski Kurator Oświaty.

§ 3. Do zadań Zespołu należy:

  1. ocena wniosków organów prowadzących szkoły lub biblioteki pedagogiczne według kryteriów określonych w § 9 ww. rozporządzenia,
  2. sporządzenie protokołu z przeprowadzonej oceny wniosków oraz przedłożenie go Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

z up. Wojewody Podlaskiego
Podlaski Kurator Oświaty
/-/
mgr Beata Pietruszka