16 marca 2018

Zarządzenie Nr 38/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 marca 2018 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego w składzie:

przewodniczący – Barbara Gradkowska, Kuratorium Oświaty w Białymstoku
członkowie:

1. Urszula Bołtryk Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Izabeli Branickiej
w Białymstoku
2. Alina Koniecko Publiczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku

§2.

Zadaniem Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej jest rozpatrzenie odwołań od wyników stopnia wojewódzkiego konkursu i poinformowanie wnoszącego odwołanie o wyniku pracy Komisji.

§3.

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej wydane na skutek odwołania jest ostateczne.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2017/2018.