27 kwietnia 2023

Zarządzenie Nr 37/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1691) zarządza się, co następuje:

§ 1 Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika, w składzie:

1) Wioletta Kowieska – przewodnicząca komisji, Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji,

2) Anna Sidorowicz – członek komisji, Zastępca Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji,

3) Małgorzata Bazyluk – członek komisji, Specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji.

§ 2. 1. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny przygotowania pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej, do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej oraz znajomości organizacji i zasad funkcjonowania urzędu.

  1. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2023 r. w Kuratorium Oświaty
    w Białymstoku.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.