7 maja 2021

Zarządzenie Nr 37/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie opiniowania przez komisję wniosków o nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku1), zarządza się co następuje:

§ 1

 1. Minister Edukacji i Nauki ustala corocznie wysokość nagrody Ministra Edukacji i Nauki.
 2. Podlaski Kurator Oświaty ustala corocznie wysokość nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty.
 3. Nagrody przyznawane są w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 4. Do nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty może być zgłoszony nauczyciel, który:
  1. przepracował w szkole co najmniej 2 lata,
  2. posiada wyróżniającą ocenę pracy,
  3. spełnia kryteria określone w § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
   (Dz.U. Nr 131, poz. 1078 z późn. zm).

§ 2

 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Ministra Edukacji i Nauki, za pośrednictwem Podlaskiego Kuratora Oświaty, występuje:
  1. dyrektor szkoły — dla nauczyciela zatrudnionego w szkole,
  2. organ prowadzący szkołę — dla dyrektora szkoły.
 2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty występuje bezpośrednio do Podlaskiego Kuratora Oświaty:
  1. dyrektor szkoły — dla nauczyciela zatrudnionego w szkole,
  2. organ prowadzący szkołę — dla dyrektora szkoły.
 3. Podlaski Kurator Oświaty może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi spełniającemu kryteria określone w § 1 ust. 4 ww. rozporządzenia. Przepisu § 1 ust. 3 rozporządzenia nie stosuje się.
 4. Do wniosku dyrektora szkoły o przyznanie nagród ministra lub kuratora dla nauczyciela zatrudnionego w tej szkole, dołącza się opinię rady pedagogicznej szkoły.
 5. Rada pedagogiczna opiniuje wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej danej szkoły.

§ 3

 1. Wnioski o przyznanie nagrody Ministra Edukacji i Nauki należy składać w Kuratorium Oświaty w Białymstoku w terminie do dnia 31 maja każdego roku.
 2. Wnioski o przyznanie nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty należy składać w Kuratorium Oświaty w Białymstoku w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.
 3. Jeżeli koniec terminu określonego w ust. 1 i 2 przypada na dzień uznany ustawowo
  za dzień wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
 4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Wzór wniosku o przyznanie nagrody Ministra Edukacji i Nauki określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
 6. Wzór wniosku o przyznanie nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
 7. Wnioski należy sporządzić ściśle według załączonego wzoru, na jednej kartce dwustronnie (wielkość czcionki minimum 10).
 8. Upoważniony pracownik Kuratorium Oświaty w Białymstoku sprawdza każdy wniosek pod względem formalnym.

§ 4

 1. Komisję do spraw nagród, zwaną dalej „komisją”, powołuje Podlaski Kurator Oświaty w drodze zarządzenia.
 2. Komisja opiniuje wnioski sporządzone prawidłowo pod względem formalnym.
 3. W skład komisji wchodzą:
  1. wicekurator oświaty lub dyrektor wydziału Kuratorium Oświaty jako przewodniczący,
  2. czterech przedstawicieli Podlaskiego Kuratora Oświaty,
  3. po jednym przedstawicielu wojewódzkich struktur związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w województwie podlaskim.
 4. Posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący. Komisja przystępuje do opiniowania wniosków, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 2/3 jej członków.
 5. Członkowie komisji są powiadamiani o terminie posiedzenia na co najmniej 7 dni przed datą opiniowania wniosków.

§ 5

 1. Członkowie komisji dokonują oceny merytorycznej osiągnięć nauczyciela poprzez przyznanie liczby punktów od 0 do 3, która jest adekwatna do uzasadnienia wniosku i jego zgodności z wymaganiami do danej nagrody.
 2. Z przebiegu prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu. Protokół wraz z zaopiniowanymi wnioskami uszeregowanymi malejąco począwszy od wniosków, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, przewodniczący komisji przedkłada Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.
 3. W przypadku wniosku o przyznanie nagrody Ministra Edukacji i Nauki, Podlaski Kurator Oświaty po zapoznaniu się z opinią komisji wyraża opinię o wniosku. Wnioski o przyznanie nagrody Ministra Edukacji i Nauki, które uzyskały pozytywną opinię Podlaskiego Kuratora Oświaty przekazuje się Ministrowi Edukacji i Nauki w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.
 4. W przypadku wniosku o przyznanie nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty, po zapoznaniu się z opinią komisji, Podlaski Kurator Oświaty podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody.

§ 6

Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w teczce akt osobowych.

§ 7

Członkowie Komisji zobowiązani są do przestrzegania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) oraz zachowania w tajemnicy wszystkich danych, do których mają dostęp w związku z pracą komisji.

§ 8

Podlaski Kurator Oświaty pisemnie zaprasza osoby nagrodzone na uroczystość wręczenia nagród.

§ 9

Traci moc Zarządzenie Nr 49/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie opiniowania przez komisję wniosków o nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Podlaskiego Kuratora Oświaty.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1) zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami:  nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku,  nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. i nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r.

Załączniki