2 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 37/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Punktu Kontaktowego Host Nation Suport (HNS) Podlaskiego Kuratora Oświaty

Na podstawie art. 18 ust.4 i art. 20 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218) oraz zarządzenia nr 32 Wojewody Podlaskiego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania punktów kontaktowych Host Nation Suport (HNS), zarządza się co następuje:

§ 1. W celu przygotowania Kuratorium Oświaty do realizacji zadań obronnych związanych z pobytem i przemieszczaniem się wojsk sojuszniczych na terenie województwa podlaskiego powołuje się Punkt Kontaktowy Host Nation Suport zwane dalej „Punktem Kontaktowym HNS” Podlaskiego Kuratora Oświaty w składzie:

  1. Kierownik Punktu Kontaktowego HNS – Elżbieta Kamińska, Wicekurator Oświaty;
  2. Zastępca Kierownika Punktu Kontaktowego HNS – Lesław Szulżuk, starszy specjalista.

§ 2. Ustala się „Instrukcję Punktu Kontaktowego HNS Podlaskiego Kuratora Oświaty” stanowiącą załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Zobowiązuje się Lesława Szulżuka do sprawowania nadzoru nad całokształtem spraw związanych z organizacją Punktu Kontaktowego HNS Podlaskiego Kuratora Oświaty.

§ 4. Traci moc „Instrukcja Punktu Kontaktowego HNS Podlaskiego Kuratora Oświaty” wprowadzona zarządzeniem Nr 90/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje od dnia następującego po dniu podpisania.