16 marca 2018

Zarządzenie nr 37/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Na podstawie § 7 Regulaminu pracy Komisji do spraw  opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 11/2012 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 lutego 2012 w sprawie ustalenia „Regulaminu pracy Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, zmienionego Zarządzeniem nr 25/2014
z dnia 28 lutego 2014 r. oraz Zarządzeniem nr 20/2018 z dnia 9 lutego 2018 r., zarządzam co następuje:

 § 1

Powołuję Komisję ds. opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej, zwaną dalej Komisją w następującym składzie:

 1. Elżbieta Kamińska – przewodnicząca, przedstawiciel Kuratorium Oświaty     w Białymstoku,
 2. Anna Topór – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 3. Franciszek Górski – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 4. Elżbieta Arciszewska – członek przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 5. Ilona Bujko – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 6. Bogusława Kierznowska – członek, przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego,
 7. Alina Pytel – członek, przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego,
 8. Urszula Badura – członek, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
 9. Przemysław Uszyński – członek, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
 10. Robert Szawiel – członek, przedstawiciel KNSZZ „Solidarność 80”,
 11. Paweł Garley – członek, przedstawiciel Wolnego Związku Zawodowego          „Solidarność-Oświata”.

 § 2

Zadaniem Komisji jest opiniowanie wniosków o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

 § 3

Komisja opiniuje wnioski osób przedstawionych do odznaczeń zgodnie z Regulaminem pracy Komisji do spraw  opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.