19 marca 2019

Zarządzenie Nr 36/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 marca 2019 roku

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania Pani Magdaleny Marii Otto od oceny pracy dokonanej przez dyrektora Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

Na podstawie art. 6a ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1133 i z 2019 r. poz. 5) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję zespół oceniający do rozpatrzenia odwołania Pani Magdaleny Marii Otto od oceny pracy dokonanej przez dyrektora Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku w następującym składzie:

  1. Eugeniusz Mróczyński – przewodniczący zespołu – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty
  1. Dorota Cyrulik – członek zespołu – przedstawiciel Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku
  2. Marzanna Nos – członek zespołu – przedstawiciel Rady Rodziców Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku
  1. Alicja Jurkun – członek zespołu – nauczyciel-konsultant języka niemieckiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
  2. Tomasz Janczyło – członek zespołu – prezes Zarządu Obywatelskiego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty, jako zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela

§ 2

Zadaniem zespołu oceniającego jest rozpatrzenie odwołania Pani Magdaleny Marii Otto od oceny pracy dokonanej przez dyrektora Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku oraz rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z zapisem § 10 ust. 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1133 i z 2019 r. poz. 5).

§ 3

Posiedzenie zespołu oceniającego odbędzie się w dniu 25 marca 2019 roku w siedzibie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 4

Osoby powołane do zespołu oceniającego, winny legitymować się stosownym upoważnieniem, które przedkładają najpóźniej w dniu posiedzenia przewodniczącemu zespołu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.