16 marca 2018

Zarządzenie Nr 36 /2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2018 r

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu pracy Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 1042 § l ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4, 138, 305, 357) zarządza się, co następuje:

§1.

W Regulaminie pracy Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 70/11 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia23 sierpnia 2011r., w sprawie ustalenia regulaminu pracy Kuratorium Oświaty w Białymstoku zmienionego zarządzeniem Nr 71/12 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 października 2012 r., zarządzeniem Nr 3/13 z dnia 8 stycznia 2013r., zarządzeniem Nr 96/13 z dnia 25 listopada 2013 r. oraz zarządzeniem Nr 41/2016 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w pkt 2 lit. a i b  otrzymują brzmienie:

„a) członka korpusu służby cywilnej (tj. pracownika i urzędnika służby cywilnej) zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1889, 2203, z 2018 r. poz. 106 z późn. zm.)”;

  1. b) pracownika, wobec którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych ( j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2142, 2203, z 2018 r. poz. 106 z późn. zm.)”;

2) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Czas pracy wynosi 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin tygodniowo, w przyjętym okresie rozliczeniowym wynoszącym 3 miesiące.”;

3) w § 14 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Dla każdego pracownika zakładana jest i prowadzona w Wydziale Kadr i Organizacji karta ewidencji czasu pracy.”;

4) § 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest składać w Wydziale Kadr i Organizacji najpóźniej w terminie do 31 grudnia, oświadczenie o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z tego zwolnienia.”;

5) w § 42 ust. 9 otrzymuje brzmienie

„9. Pracownik winien zgłosić do Wydziału Kadr i Organizacji fakt wystąpienia usterek w instalacji elektrycznej. Szczególnie niebezpieczne z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej są usterki, którym towarzyszy wzrost temperatury lub iskrzenie.”;

6) § 55 otrzymuje brzmienie:

„§ 55. W sprawach nieuregulowanych  niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy:

1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4, 138, 305, 357 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1881),

3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, 2203 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1889, 2203, z 2018 r. poz. 106 z późn.zm.),

5) ustawy z dnia 16 września 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych  ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2142, 2203, z 2018 r. poz. 106 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do wymienionych aktów prawnych.”;

7) w § 56 wyrazy „w pokoju 209” zastępuje się wyrazami „w pokoju 206”;

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości pracownikom.

 

 

 

 

 

 

Uzgodniono ze związkami zawodowymi:

 

 

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku

 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Zarząd Oddziału w Białymstoku