28 kwietnia 2022

Zarządzenie NR 35/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu oceniającego, którego zadaniem jest dokonanie oceny wniosków złożonych o udzielenie wsparcia finansowego w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości”

Działając na podstawie § 6 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości” (Dz. U. z 2022 r., poz. 771) w związku z § 1 ust. 2 Porozumienia z dnia 13 kwietnia 2022 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim Panem Bohdanem Józefem Paszkowskim
a Podlaskim Kuratorem Oświaty Panią Beatą Pietruszką w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości”, zarządza się, co następuje:

§1. Powołuje się Zespół oceniający do dokonania oceny złożonych wniosków o udzielenie wsparcia finansowego szkołom, o których mowa § 2 ust. 1 pkt. 1 przez organy prowadzące szkoły, o których mowa § 4 ust. 1 w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości” (Dz. U. z 2022 r., poz. 771), zwany dalej „Zespołem” w następującym składzie:

 1. Pan Marcin Orzechowski – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty, przewodniczący Zespołu;
 2. Pan Marek Krzysztof Brzozowski – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty, wojewódzki koordynator do spraw innowacji w edukacji, członek Zespołu;
 3. Pani Martyna Polkowska – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty, członek Zespołu;
 4. Pan Grzegorz Jaworowski – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty, członek Zespołu;
 5. Pani Anna Gałażyn – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty, członek Zespołu;
 6. Pani Natalia Topczewska – przedstawiciel Wojewody Podlaskiego, członek Zespołu;
 7. Pani Katarzyna Olchanowska-Boruc – przedstawiciel Wojewody Podlaskiego, członek Zespołu;
 8. Pani Izabela Lutarewicz – przedstawiciel Wojewody Podlaskiego, członek Zespołu;

§2. Warunki pracy Zespołu oceniającego, w szczególności umożliwiania spotkań z użyciem środków komunikacji elektronicznej w celu porozumiewania się na odległość, zapewnia Podlaski Kurator Oświaty.

§3. Do zadań zespołu oceniającego należy:

 1. ocena wniosków jednostek samorządu terytorialnego jako organów prowadzących szkoły podstawowe według zasad określonych w w/w rozporządzeniu,
 2. ocenianie wniosków na bieżąco w miarę ich wpływu,
 3. przekazywanie na bieżąco wojewodzie informacji o ocenionych wnioskach,
 4. sporządzenie protokołu z przeprowadzonej oceny wniosków oraz przedłożenia go Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.