18 marca 2019

Zarządzenie Nr 35/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 marca 2019 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego w składzie:

przewodniczący – Barbara Gradkowska, Kuratorium Oświaty w Białymstoku

wiceprzewodniczący – Agnieszka Kuć, Kuratorium Oświaty w Białymstoku

członkowie:

1. Grażyna Makuszewska Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku
2. Ewelina Michalska Prywatna Szkoła Podstawowa „Akademia Językowa” z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
3. Dominika Sławińska Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie
4. Magdalena Gierasimiuk Zespół Szkół Społecznych nr 3 BTO w Białymstoku
5. Katarzyna Fabisiak Szkoła Podstawowa nr 3 w Białymstoku
6. Justyna Sak Szkoła Podstawowa nr 21 w Białymstoku
7. Ewa Underlich Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
8. Katarzyna Baranowska Szkoła Podstawowa nr 31 w Białymstoku

§ 2. Zadaniem Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej jest rozpatrzenie odwołań od wyników stopnia wojewódzkiego konkursu i poinformowanie wnoszącego odwołanie o wyniku pracy Komisji.

§ 3. Rozstrzygnięcie Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej wydane na skutek odwołania jest ostateczne.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2018/2019.