14 marca 2018

Zarządzenie nr 35/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 marca 2018 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego
w składzie:

przewodniczący – Barbara Gradkowska, Kuratorium Oświaty w Białymstoku
członkowie:

1. Ewa Sajewicz Publiczne Gimnazjum Nr 13 im. Św. Królowej Jadwigi w Białymstoku
2. Elżbieta Bołbot Szkoła Podstawowa Nr 16 w Białymstoku
3. Beata Kozłowska Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku
4. Ewelina Babcock Publiczne Gimnazjum Nr 16 im. Błogosławionego
ks. Michała Sopoćki w Białymstoku
5. Agnieszka Kaczmarek-Chocha Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. 42 Pułku Piechoty
w Białymstoku
6. Izabela Popławska Niepubliczne Gimnazjum św. św. Cyryla i Metodego
w Białymstoku

§2.

Zadaniem Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej jest rozpatrzenie odwołań od wyników stopnia wojewódzkiego konkursu i poinformowanie wnoszącego odwołanie o wyniku pracy Komisji.

§3.

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej wydane na skutek odwołania jest ostateczne.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2017/2018.