17 marca 2017

Zarządzenie Nr 34/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 marca 2017 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego w gimnazjach w roku szkolnym 2016/2017

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego w składzie:

przewodniczący – Hanna Marek, Kuratorium Oświaty w Białymstoku

członkowie:

1. Agata Wróbel Publiczne Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku
2. Angelika Sawicka-Samojlik Gimnazjum im. Grzegorza Chodkiewicza w Zabłudowie
3. Dorota Moniuszko-Puczyńska Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
4. Edyta Komło Publiczne Gimnazjum Nr 12 w Białymstoku
5. Urszula Szutkiewicz Publiczne Gimnazjum nr 8 w Białymstoku
6. Barbara Korytko Publiczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Białymstoku
7. Małgorzata Klozo Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasionówce
8. Ewa Underlich Publiczne Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku
9. Edyta Klim Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jaświłach

§2.

Zadaniem Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej jest rozpatrzenie odwołań od wyników stopnia wojewódzkiego konkursu i poinformowanie wnoszącego odwołanie o wyniku pracy Komisji.

§3.

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej wydane na skutek odwołania jest ostateczne.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2016/2017.