12 kwietnia 2022

Zarządzenie nr 34/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2022 letniego wypoczynku dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego

ZARZĄDZENIE NR   34 /2022
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 12 kwietnia 2022 r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert w otwartym konkursie ofert
na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2022
letniego wypoczynku dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych
z terenu województwa podlaskiego

 

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.  U.  z  2021  r. poz.  1082 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 15 ust. 2a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję konkursową do oceny i wyboru ofert w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 22 marca 2022 r. na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2022 letniego wypoczynku dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego, w następującym składzie:

 1. Wioletta Kowieska – przewodnicząca – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty;
 2. Halina Popławska – członek – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty;
 3. Anna Sidorowicz – członek – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty;
 4. Bożena Chomicka – członek – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty;
 5. Magdalena Kozłowska – członek – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty;
 6. Katarzyna Wensław – członek – przedstawiciel UKS Basket 47.

 

§ 2

 1. Komisja rozpocznie pracę w dniu 13 kwietnia 2022 r.
 1. Komisja będzie pracować w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z dnia 22 marca 2021 r., Regulamin komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na wspieranie lub ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizowania wypoczynku dzieci
  i młodzieży szkolnej w województwie podlaskim oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 3

 Do zadań komisji należy:

 1. otwarcie ofert oraz poświadczenie złożenia oferty,
 2. dokonanie oceny złożonych ofert i wskazanie ofert najkorzystniejszych,
 3. sporządzenie protokołu i przedłożenie go do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

 § 4

 Komisja odrzuca ofertę w przypadku niespełnienia przez organizatora wypoczynku wymogów formalnych określonych w ustawie oraz w ogłoszeniu.

§ 5

 W przypadku uchylenia się od podpisania umowy przez organizatora wypoczynku, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Komisja dokona ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert uznanych za ważne.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.