17 marca 2020

Zarządzenie Nr 34/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego w składzie:

przewodniczący – Barbara Gradkowska, Kuratorium Oświaty w Białymstoku
członkowie:

1. Iwona Edyta Jakimiuk Zespół Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku
2. Dorota Małgorzata Szamborska Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi

 

§ 2. Zadaniem Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej jest rozpatrzenie odwołań od wyników stopnia wojewódzkiego konkursu i poinformowanie wnoszącego odwołanie o wyniku pracy Komisji.

§ 3. Rozstrzygnięcie Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej wydane na skutek odwołania jest ostateczne.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2019/2020.