14 marca 2018

Zarządzenie Nr 34/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 marca 2018 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego w gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
w składzie:

przewodniczący – Hanna Marek, Kuratorium Oświaty w Białymstoku
członkowie:

1. Teresa Chrostowska Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
2. Jolanta Kaźmierska Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku

§ 2.

Zadaniem Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej jest rozpatrzenie odwołań od wyników stopnia wojewódzkiego konkursu i poinformowanie wnoszącego odwołanie o wyniku pracy Komisji.

§ 3.

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej wydane na skutek odwołania jest ostateczne.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2017/2018.