15 marca 2017

Zarządzenie Nr 32/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2017 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego w gimnazjach w roku szkolnym 2016/2017

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego w składzie:

przewodniczący – Marek Hanna, Kuratorium Oświaty w Białymstoku

członkowie:

1. Dorota Kościuk Publiczne Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku
2. Anna Maciejuk Publiczne Gimnazjum nr 16 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku
3. Dorota Miastkowska Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku
4. Ewa Sajewicz Publiczne Gimnazjum Nr 13 im. œw. Królowej Jadwigi w Białymstoku
5. Robert Sosnowski Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Hajnówce
6. Hanna Włostowska Publiczne Gimnazjum Nr 20 im. Synów Pułku w Białymstoku

§2.

Zadaniem Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej jest rozpatrzenie odwołań od wyników stopnia wojewódzkiego konkursu i poinformowanie wnoszącego odwołanie o wyniku pracy Komisji.

§3.

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej wydane na skutek odwołania jest ostateczne.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2016/2017.