13 marca 2020

Zarządzenie Nr 32/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Akredytacyjnego do oceny działalności placówki ubiegającej się o akredytację na obszarze województwa podlaskiego

Na podstawie art. 118 ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) i § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1692), zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół Akredytacyjny w składzie:

  1. Pan Eugeniusz Mróczyński, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty -przewodniczący Zespołu;
  2. Pani Ewa Piotrowska-Lipska, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty – członek Zespołu;
  3. Pani Elżbieta Dudkiewicz, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku – członek Zespołu;
  4. Pan Józef Jacek Hordejuk, przedstawiciel organizacji pracodawców – członek Zespołu.

§ 2

Zadaniem powołanego Zespołu Akredytacyjnego jest dokonanie oceny spełniania przez Wojewódzki Ośrodek  Ruchu Drogowego z siedzibą w Białymstoku warunków wymaganych do przyznania akredytacji.

§ 3

Zespół Akredytacyjny pracuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1692).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.