21 marca 2019

Zarządzenie Nr 32/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2019 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego w składzie:

przewodniczący – Hanna Marek, Kuratorium Oświaty w Białymstoku

członkowie:

1. Joanna Agnieszka Żyłkiewicz Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
2. Dorota Gryko-Piaskowska Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku

§ 2. Zadaniem Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej jest rozpatrzenie odwołań od wyników stopnia wojewódzkiego konkursu i poinformowanie wnoszącego odwołanie o wyniku pracy Komisji.

§ 3. Rozstrzygnięcie Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej wydane na skutek odwołania jest ostateczne.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2018/2019.