14 marca 2017

Zarządzenie Nr 31/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2017 roku

w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz  § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 57/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 lipca 2013 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 55/2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 września 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 37/2016 z dnia 4 maja 2016 zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję Komisję do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku
w następującym składzie:

  1. Edyta Budzińska — Przewodnicząca Komisji,
  2. Elżbieta Słowikowska — Członek Komisji,
  3. Andrzej Raczyło — Członek Komisji.

§2

  1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.
  2. Komisja do dnia 21 marca 2017 r. dokona spisu składników rzeczowych majątku ruchomego, które nie są wykorzystywane do realizacji zadań lub nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny, lub niemożność współpracy ze sprzętem typowym, lub posiadają wady lub uszkodzenia, zagrażające bezpieczeństwu użytkowników albo najbliższego otoczenia, lub całkowicie utraciły wartość użytkową, lub są technicznie przestarzałe.
  3. Komisja sporządzi protokół z przeprowadzonej oceny składników rzeczowych majątku ruchomego oraz propozycję dotyczącą dalszego użytkowania albo zakwalifikowania tych składników do kategorii majątku zużytego lub zbędnego, z przeznaczeniem do zagospodarowania.

§3

Uchyla się Zarządzanie Nr 23/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

 §4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.