22 marca 2023

Zarządzenie Nr 31/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 marca 2023 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia
5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku [1] zarządza się, co następuje:

 

§1. W Zarządzeniu Nr 11/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej, wprowadza się następującą zmianę:

  1. § 1 pkt. 6. otrzymuje brzmienie:
    „6. Agnieszka Zielenkiewicz – członek, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,”

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

 

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami:  nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia
21 sierpnia 2018 roku,  nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r.
i nr 62/2021 z dnia 22 września 2021 r.