6 marca 2018

Zarządzenie Nr 31/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 marca 2018 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 3/2011 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 05 stycznia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Uzgodnieniowego do spraw podziału środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2191 z późn.zm.) zarządza się co następuje:

§1

W Zarządzeniu Nr 3/2011 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 05 stycznia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Uzgodnieniowego do spraw podziału środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zmienionego zarządzeniem nr 14/11 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 lutego 2011r., zarządzeniem nr 95/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. oraz zarządzeniem nr 14/2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 marca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Ze składu Zespołu Uzgodnieniowego do spraw podziału środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych odwołuje się Pana Andrzeja Korolczuka – członka Zespołu, przedstawiciela NSZZ Solidarność.
  2. Do składu Zespołu Uzgodnieniowego do spraw podziału środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powołuje się Krzysztofa Sochonia – członka Zespołu, przedstawiciela NSZZ Solidarność.

§2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.