14 marca 2019

Zarządzenie nr 30/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2019 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego w składzie:

przewodniczący – Agnieszka Kuć, Kuratorium Oświaty w Białymstoku

członkowie:

1. Nina Chilimoniuk Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku
2. Magdalena Żak Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II                    w Białymstoku

§ 2. Zadaniem Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej jest rozpatrzenie odwołań od wyników stopnia wojewódzkiego konkursu i poinformowanie wnoszącego odwołanie o wyniku pracy Komisji.

§ 3. Rozstrzygnięcie Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej wydane na skutek odwołania jest ostateczne.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2018/2019.