30 stycznia 2023

Zarządzenie nr 3/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia Zasad kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia
5 września 2017 r. [1] zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się:

  1. „Zasady kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży” stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
  2. Wzór protokołu kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc Zarządzenie Nr 56/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia Zasad kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia podpisania.

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami:  nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku,  nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r. i nr 62/2021 z dnia 22 września 2021 r.

 

Załączniki