29 stycznia 2021

Zarządzenie Nr 3/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. 1 zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr 119/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie odpowiednio jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

 

Podlaski Kurator Oświaty
/-/
mgr Beata Pietruszka

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami:  nr 61/2018 z dnia 15 maja 2018 r., nr 74/2028 z dnia 21 sierpnia 2018 r. i nr 75/2019 z dnia 26 września  2019 r.