28 stycznia 2019

Zarządzenie NR 3/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2019 roku

w sprawie zasad korzystania z samochodów osobowych do celów służbowych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku[1] zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa:

 • zasady korzystania z samochodów osobowych do celów służbowych,
 • zasady organizacji gospodarki i eksploatacji samochodów służbowych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, zwanym dalej Kuratorium.

 § 2

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

 • podróż służbowa – przejazd z miejsca stałego świadczenia pracy do miejsca wskazanego w poleceniu wyjazdu i z powrotem w związku z realizacją obowiązków służbowych,
 • samochód służbowy – samochód osobowy będący na stanie Kuratorium,
 • samochód prywatny – samochód osobowy będący własnością pracownika Kuratorium wykorzystywany przez niego do podróży służbowych na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

 § 3

 1. Kierowanie samochodami służbowymi powierza się:
  1. pracownikom Kuratorium zatrudnionym na stanowisku kierowcy,
  2. upoważnionym przez Podlaskiego Kuratora Oświaty pracownikom, jeżeli posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami.
 2. Samochody służbowe przekazuje się do używania osobom, o których mowa w ust. 1, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 4

 1. Samochody służbowe podlegają ubezpieczeniu w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC), Auto – Casco (AC) oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NW),
 2. Jeżeli szkoda wynikła z winy kierującego samochodem służbowym, a jej usunięcie nie jest objęte ubezpieczeniem, o którym mowa w ust. 1, koszty związane z naprawą szkody ponosi kierujący samochodem.

 § 5

Z samochodów służbowych w celach niesłużbowych mogą korzystać: Podlaski Kurator Oświaty i Wicekurator Oświaty, zwane dalej osobami uprawnionymi.

 § 6

 1. Osoby uprawnione mogą korzystać z samochodu służbowego w celach niesłużbowych na podstawie umowy najmu pojazdu za pełną odpłatnością za zużyte paliwo, a w wypadku gdy samochód prowadzi kierowca – ponoszą koszty tej usługi zgodnie z kalkulacją przygotowaną przez Wydział Finansowo-Księgowy Kuratorium.
 2. Osoby uprawnione odpowiadają za szkody powstałe w pojeździe w zakresie nie pokrytym przez zakład ubezpieczający.
 3. Szczegółowe warunki korzystania z samochodu służbowego w szczególności wysokość opłaty oraz sposób jej rozliczenia określa umowa najmu pojazdu.

 § 7

 1. Pracownik Kuratorium, który ze względu na charakter podróży służbowej, może ją odbyć jedynie samochodem służbowym zobowiązany jest uzyskać zgodę Podlaskiego Kuratora Oświaty.
 2. Pracownicy Kuratorium, mogą korzystać z samochodów prywatnych do celów służbowych w przypadku gdy:
 3. Kuratorium nie może zapewnić samochodu służbowego, a cel i charakter podróży służbowej uniemożliwiają dotarcie środkami komunikacji publicznej,
 4. koszty przejazdu samochodem prywatnym są niższe niż przejazdy komunikacją PKP i PKS.
 5. Zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu wynosi:
 6. 0,5000 zł – dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm³;
 7. 0,6000 zł – dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³.
 8. W każdym przypadku korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych wymagana jest zgoda Podlaskiego Kuratora Oświaty.
 9. Wzór wniosku o zezwolenie na użycie samochodu prywatnego do celów służbowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 § 8

 1. Pracownik Kuratorium korzystający z samochodu służbowego jest dysponentem samochodu i ponosi odpowiedzialność za jego wykorzystanie zgodnie z celem podróży.
 2. Dysponent bezpośrednio po zakończeniu podróży zobowiązany jest potwierdzić w karcie drogowej dane dotyczące wyjazdu.

 § 9

Eksploatacja samochodu służbowego dokumentowana jest w miesięcznej karcie drogowej pojazdu, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. Kartę drogową prowadzi pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy.

 § 10

 1. Zakup paliwa do samochodu służbowego odnotowuje pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy w miesięcznej karcie drogowej.
 2. Rozliczenie zużycia paliwa sporządza w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca na formularzu miesięcznej karty drogowej.
 3. Podstawą rozliczenia zużycia paliwa w danym miesiącu jest porównanie ilości zużytego paliwa z ustaloną dla danego samochodu normą zużycia paliwa, z uwzględnieniem okresu eksploatacji pojazdu.

 § 11

Miejscem stałego postoju samochodów służbowych jest garaż na posesji Kuratorium, Rynek Kościuszki 9.

 § 12

Szczegółowe zasady eksploatacji samochodów określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 § 13

Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 lutego 2019 roku.

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami: nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 r., nr 74/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. i nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r.

Załączniki