5 kwietnia 2022

ZARZĄDZENIE NR 29/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 29/2022
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 4 kwietnia 2022 roku
w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej
Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

 

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 1036) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego w składzie:

przewodniczący – Hanna Marek, Kuratorium Oświaty w Białymstoku

członkowie:

1. Alicja Szymańska Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku
2. Agnieszka Morzy Szkoła Podstawowa nr 50 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
§ 2. Zadaniem Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej jest rozpatrzenie odwołań od wyników stopnia wojewódzkiego konkursu i poinformowanie wnoszącego odwołanie o wyniku pracy Komisji.

§ 3. Rozstrzygnięcie Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej wydane na skutek odwołania jest ostateczne.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2021/2022.